ปุ๋ยหลัก สำหรับช่วงทำใบ - ทำดอก

BASELINE VEG & BLOOM NUTRIENTS

PRO GRADE.  EC +3.0 Ready.  pH Perfect

ปุ๋ยเสริม เพิ่มความโปร

PLANT SUPPLEMENTS & ADDITIVES

Personalize your experience in your way.